قرار عاشقی

پایگاه اصلی هیات:

مجلس هفتگی دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهید رضایی

ساری؛
بلوار پاسداران
خیابان شهید مقدم‌فر
علامت پرچم
بیت شهید رضایی

جمعه 20 مرداد 1397
ساعت 18